יום חמישי, 20 בספטמבר 2018

עו"ד נועם קוריס- בג"צ לא התערב בהחלטת בית הדין הרבני

עו"ד נועם קוריס- בג"צ לא התערב בהחלטת בית הדין הרבני
העותר הלין בפני בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ על החלטתו של בית הדין הרבני הגדול מיום 8.3.2018 ועל דחיית הבקשה לעיון חוזר, בהחלטה מיום 12.4.2018.
  
בין העותר לבין המשיבה 2 (להלן: המשיבה) מתנהלים הליכים משפטיים ממושכים בסוגיית הגירושין וחלוקת הממון, וכאן יוזכרו רק ההחלטות הרלוונטיות לעתירה דנא.

ביום 10.12.2013 ניתן פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה (השופט י' שקד) המורה למשיבה לשלם לעותר סכום מסוים, בגין חלקו בדירה, באמצעות שיק בנקאי. נקבע כי התשלום ייעשה "במעמד סידור הגט", ואם הגט יתעכב שלא בעטיו של העותר – עד ליום 10.2.2014 (להלן: פסק הדין הראשון). העותר סירב ליתן גט, ולטענתו העיכוב נבע מחשש לגיטימי פן תיפגענה זכויותיו הממוניות. בנסיבות אלה, פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה הגיע לפני רשמת ההוצל"פ, אשר הורתה בהחלטתה מיום 28.3.2016, כי עוד לפני סידור הגט, האשה חייבת להפקיד את השיק הבנקאי בבית הדין הרבני.
נועם קוריס ושות עורכי דין

על החלטה זו הגישה האישה ערעור לבית המשפט לענייני משפחה. הערעור הובא לפתחו של השופט שקד, ובפסק דין מיום 25.7.2017 הוחלט לקבל את הערעור (להלן: פסק הדין השני). בית המשפט לענייני משפחה הבהיר את פסק דינו הראשון, וכך נאמר:

"מהרגע שהאיש הביע דעתו כי הוא מסרב ליתן את הגט [...] הוא איבד את זכותו כי האשה תבטיח את מתן הגט באמצעות שיק בנקאי [...] עמידה על הזכות כי האשה תפקיד את השיק בנסיבות שתוארו, היא [...] בבחינת עמידה על זכות בחוסר תום לב [...] התוצאה היא – כי ככל שהאיש יתן גט ולאחר מתן הגט יתרת הסכומים תהיה בת אכיפה. למען הסר ספק, אין בתוצאת פסק דין זה כדי לפגוע בתוצאות עתידיות של הליכים אחרים אשר מתקיימים ו/או יתקיימו ביניהם בכל ערכאה אחרת".

ביום 2.8.2017 ניתן גט, אך הסכסוך הכספי לא הסתיים. בהחלטה מיום 8.3.2018, בית הדין הרבני הגדול מנה את המחלוקות בין הצדדים והורה "לעכב את התיק של הוצאה לפועל עד שבית הדין האזורי בתל אביב יתן את החלטתו הסופית בכל המחלוקות וכתובה ופיצויים בין בני הזוג". כנגד החלטה זו מכוונת העתירה שלפנינו. [במאמר מוסגר ולשלמות התמונה, יצויין כי העותר הגדיל לעשות והגיש בקשה לביטול הגט "מחמת גט מוטעה", ובקשתו נדחתה בהחלטה מיום 31.5.2018].

במסגרת העתירה לבג"צ, מכילה העתירה של העותר שתי טענות עיקריות: האחת, כי פסק דינו של בית הדין הרבני הגדול ניתן בחוסר סמכות, תוך התערבות בפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה, בניגוד לחובת כיבוד הערכאות. השניה, כי הדיינים מצויים בקשר חברי עם בא-כוחה של המשיבה. טענות נוספות שנכללו בעתירה הן כנגד העברת מקום הדיון מפתח תקווה לתל אביב; אין תיקים פתוחים בין הצדדים בבית הדין הרבני האזורי בפתח תקווה; וטענה להסתמכות או "הבטחה מינהלית" בהחלטה קודמת של בית הדין הרבני הגדול.

בית המשפט העליון קבע שדין העתירה להידחות על הסף, ואף לא נדרשה תגובה מטעם המשיבים.

כידוע, בית המשפט הגבוה לצדק אינו משמש ערכאת ערעור על החלטותיו של בית הדין הרבני הגדול, ואינו נוהג להתערב בהחלטותיהם של בתי הדין הדתיים (בג"ץ 409/18 פלוני נ' בית הדין הרבני הגדול (25.3.2018); בג"ץ 2947/17 פלוני נ' בית הדין הרבני הגדול (4.4.2017)בג"ץ 557/17 פלוני נ' פלונית (23.1.2017)). גם העתירה דנא אינה מגלה עילה להתערבותנו, באשר חרף טענותיו של העותר לא נגלתה לעיניי חריגה מסמכות או נסיבות חריגות אחרות.
עו"ד נועם קוריס תל אביב

למעשה, הסוגיה העיקרית שמתעוררת בעתירה היא שאלת היחס בין פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה לבין החלטתו של בית הדין הרבני הגדול. העותר הציג סתירה לכאורית בין פסק הדין הראשון, שקבע מועד מוגדר לתשלום, לבין החלטתו של בית הדין להשהות את התשלום עד לבירור המחלוקות הכספיות. אילו זו היתה המציאות, עשויה היתה להתעורר שאלה, ואולם טענתו של העותר לוקה בחוסר התייחסות לפסק הדין השני (שהוצנע ותואר באופן סלקטיבי בפסקה 14 לעתירה). בפסק הדין השני הובהר כי נוכח התנהלותו של העותר – "לאחר מתן הגט יתרת הסכומים תהיה בת אכיפה", וזאת חלף המועד הנקוב בפסק הדין הראשון. בנסיבות אלה, איני סבור כי החלטתו של בית הדין הרבני הגדול עומדת בניגוד לפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה. החיוב הכספי שנקבע בפסק הדין הראשון עומד בעינו, אך המועד לקיומו נדחה עד לבירור התמונה הכוללת, וניתן להבין את ההיגיון בכך.

אשר לטענתו של העותר בדבר קשרי חברות בין הדיינים לבין בא-כוח המשיבה, הרי שהדרך להעלות טענות מסוג זה היא בהליכים לפי סעיף 19א לחוק הדיינים, התשט"ו-1955. מתוך העתירה נראה לפי בית המשפט העליון, כי העותר לא הגיש בקשת פסלות, וממילא גם הליך ערעורי לא התקיים. מובן אפוא כי ההליך בבג"צ איננו המקום המתאים להידרש לראשונה לטענות אלה. גם יתר הטענות שנכללו בעתירה אינן מגלות עילה להתערבות בית המשפט העליון, וכך הוא קבע.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס- נוסחה למיליון הראשון


יום חמישי, 13 בספטמבר 2018

עו"ד נועם קוריס- נדחתה העתירה לפסול את היועץ המשפטי לממשלה


עו"ד נועם קוריס- נדחתה העתירה לפסול את היועץ המשפטי לממשלה  
בעתירה שהוכרעה בימים אלו בפסק דינו של כבוד השופט נועם סולברג, התבקש בית המשפט העליון להורות למשיב 1, היועץ המשפטי לממשלה, לפסול את עצמו מכל עיסוק וקבלת החלטות בחקירה הנוגעת להצעות נטענות שהציע מר ניר חפץ לכב' השופטת (בדימ') הילה גרסטל, ובחקירת הפרשה המכונה 'פרשת 4000' אשר עוסקת בקשרים של ראש הממשלה עם מר שאול אלוביץ, בעל השליטה בחברת בזק.

לטענת העותרים, הפיכתו של מר ניר חפץ לעד מדינה מחייבת את היועץ המשפטי שלא לעסוק בחקירות שלגביהן דרושה עדותו. זאת, משום שהיועץ נעזר בחפץ כדי לקדם את מועמדותו לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, וגם משום שיש יסוד סביר להניח שהיועץ עצמו יהיה דרוש לחקירה כעד, על רקע עיסוקו בקשרים שבין ראש הממשלה לשאול אלוביץ במסגרת הסדר ניגוד עניינים שערך לו בעניין. לפיכך, נתון היועץ המשפטי בניגוד עניינים, ועליו לאצול את הסמכות לגבי חקירות אלה לגורם אחר במשרדו, כפי שנעשה במצבים דומים בעבר.


עו"ד נועם קוריס בית משפט עליון

העותרים הדגישו כי הכלל בדבר ניגוד עניינים הוא כלל מניעתי, אשר נועד למנוע מעובד הציבור להימצא במצב פוטנציאלי שבו ישקול שיקול זר בשל האינטרסים המנוגדים. כמו כן הודגש, כי הקפדה על כלל זה נדרשת לשם שמירה על אמון הציבור ברשויות. על ניגוד העניינים בענייננו ניתן ללמוד, לגישת העותרים, על דרך של היקש מכללי האתיקה לשופטים, אשר מהם עולה כי שופט אינו רשאי לדון בעניין שהיה מעורב בו בעבר; וכן מכללי האתיקה של עורכי דין, שלפיהם עורך דין אינו רשאי לייצג אדם אם הוא עומד להעיד מטעמו.

מנגד, סבורו המשיבים, כי לא מתעוררת בעיה של ניגוד עניינים בהמשך הטיפול של היועץ המשפטי לממשלה בחקירות שמר חפץ מעורב בהן. לטענתם, ההלכה הפסוקה היא כי חשש לניגוד עניינים על רקע היכרות אישית הוא חשש ממשי, "רק אם ההיכרות הייתה מהותית מבחינת משכה או מידת האינטנסיביות שלה" (דפנה ברק-ארז משפט מינהלי כרך א 548 (2010)); לא כך הוא בנדון שלפנינו: ההיכרות בין השניים היא היכרות שטחית ומצומצמת.

המשיבים הוסיפו, כי הטענה בדבר קשרים בין היועץ המשפטי לממשלה לבין חפץ בעת שהתמודד על התפקיד, מקורה בפרסום עיתונאי מיום 21.2.2018, שלפיו נעזר היועץ בחפץ כדי לתאם פגישה עם העיתונאי דן מרגלית. הרקע לפגישה הזו נעוץ בפרסומים שונים שפרסם דן מרגלית בנוגע ל"פרשת הרפז", פרסומים שהיועץ המשפטי הביע מורת רוח מהם בנוכחותו של חפץ. למיטב זכרונו של היועץ המשפטי, יעץ לו חפץ להיפגש עם דן מרגלית על מנת להציג לו את נקודת מבטו בקשר לפרשה; היועץ המשפטי, מצדו, אמר אז כי איננו מכיר את מרגלית, ובתגובה הציע לו חפץ להכיר ביניהם ולתאם מפגש. כך אכן היה; פגישה תואמה בביתו של דן מרגלית, חפץ הגיע אליה לצורך עריכת היכרות בין השניים, ומיד לאחר מכן עזב את המקום. במפגש הציג היועץ המשפטי לדן מרגלית את נקודת מבטו ביחס להתנהלותו בפרשת הרפז. לטענת המשיבים, נתונים אלה אינם מצביעים על חשש ממשי מפני ניגוד עניינים, ואין אפוא עילה להורות ליועץ המשפטי להימנע מטיפול בחקירות המדוברות.

אשר לאפשרות שלפיה היועץ המשפטי לממשלה יהיה דרוש לחקירה כעד, טוענים המשיבים, כי סברה זו נעדרת בסיס עובדתי. בקשר לכך הודגש, כי היועץ המשפטי לממשלה חובש את 'כובעו' של ראש התביעה הכללית, כמו גם את 'כובעו' של ראש המערכת אשר נותנת ייעוץ משפטי שוטף לממשלה, על זרועותיה. טענה שלפיה נוצר ניגוד עניינים בין השניים – בין שני 'כובעים' אלה – היא טענה מוסדית, שאינה קשורה דווקא לעבודתו האישית של היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי; ואין לקבל אותה. לבסוף צוין כי לאור הוראת סעיף 17(ג) לחוק יסוד: הממשלה, הקובע כי "כתב אישום נגד ראש הממשלה יוגש בידי היועץ המשפטי לממשלה", מוטל נטל כבד להראות כי קיים ניגוד עניינים של היועץ בקבלת החלטות בהקשר זה, ועל טענה שכזו להיות מבוססת היטב. העותרים, כך נטען, אינם עומדים בנטל הזה.

לפי פסק הדין של בית המשפט, הצדדים אינם חלוקים על אודות חשיבותו של האיסור בדבר ניגוד עניינים, כי אם על אופן ישומו בנסיבות העובדתיות הקיימות. בהקשר זה, עמדת המשיבים – נכונה. המגעים שניהל היועץ המשפטי לממשלה בעבר עם מר חפץ אינם יוצרים קרבה אישית המבססת חשש לניגוד עניינים. חפץ אמנם סייע ליועץ המשפטי לממשלה בעניין נקודתי (כאמור בפסקה 5 לעיל), אך אין מדובר בהסתייעות לטובת קידום התמודדותו על תפקיד היועץ, כפי שמציגים זאת העותרים. היכרותו של היועץ המשפטי עם חפץ היתה ברמה שטחית, מצומצמת ביותר, ולא התקיימו ביניהם קשרי חברות אישיים. היכרות כזו, בקשר לאותו ארוע נקודתי, אינה מקימה, כאמור, אפשרות ממשית וגם לא חשש סביר לניגוד עניינים.

סוגיית ניגוד העניינים בין פעילותו של היועץ המשפטי לממשלה ב'כובעו' כראש התביעה הכללית, לבין עיסוקו ב'כובעו' כראש מערך הייעוץ המשפטי – אינה מצדיקה לקבוע כי קיים ניגוד עניינים נקודתי בקשר לנדון. העותר 2 טען על ניגוד עניינים, וכנגד מעורבותו של היועץ המשפטי לממשלה ב'כובעו' כראש התביעה הכללית ב'פרשת 4000' בעניין שטיפל בו ב'כובעו' כיועץ משפטי לגבי קשרי ראש הממשלה עם מר אלוביץ. העותר 2 אינו מצדד בפיצול סמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה. על כל פנים, סוגיית ריבוי ה'כובעים' של היועץ המשפטי לממשלה היא סוגיה מורכבת ויש לגביה עמדות שונות (ראו דוח הוועדה הציבורית לבחינת דרכי המינוי של היועץ המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים לכהונתו 52-56 (1998)), אולם כל עוד מקובל ריבוי ה'כובעים' הללו בשיטת המשטר שלנו, הרי שבכך אנו מניחים שהיועץ המשפטי לממשלה מסוגל להתמודד עם המורכבות שהדבר גורם; אין טעם להטיל דופי מיוחד בכך בנדון שלפנינו.

כפי שנמסר, וזו שגרת העבודה בכגון דא, העיסוק בשעתו בנושא הסדר ניגוד העניינים, בכללו הבירור העובדתי בנוגע לקשריו של ראש הממשלה עם מר אלוביץ נעשה בעיקר על-ידי מחלקת היעוץ והחקיקה (משפט ציבורי-מינהלי) במשרד המשפטים והיועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, אל מול בא כוחו של ראש הממשלה. במקביל, עלה גיבוש ההסדר מעת לעת בפגישות עבודה שוטפות של היועץ המשפטי לממשלה עם ראש הממשלה. לדברי המשיבים, כאמור, טענת העותרים על כך שהמשיב אמור להעיד בתיקים הנדונים, נשענת על השערה ספקולטיבית, והיא אינה מבוססת עובדתית. המשיבים הניחו את הדעת, במובן זה שקיימת אצלם מוּדעוּת לחשש בדבר ניגוד עניינים, ומעת לעת נבחן עניין זה לפי הצורך. כך למשל, כשהתעורר חשד לניסיון להטות את ההליך לבחירת היועץ המשפטי לממשלה (שבו נבחר המשיב 1 לתפקיד) התקיימה התייעצות של היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה יחד עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-מינהלי) והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-חוקתי), כדי לדון בשאלת האפשרות לניגוד עניינים אצל היועץ המשפטי לממשלה. העמדה שהתגבשה כמפורט וכמנומק בתגובת המשיבים לעתירה היתה כי לא קיימת מניעה לטיפולו של היועץ המשפטי בפרשה זו, אם כי ככל שיהיה שינוי בתמונה הראייתית – ישקל העניין מחדש. לימים, עם התקדמות החקירה, משהתברר כי מדובר בארוע נקודתי, קיבלה המסקנה הנ"ל משנה תוקף. המשיבים הפנו בתגובתם לעתירה לעוד מצבים אחדים שנתקלו בהם, שחייבו בחינה נוספת של האפשרות למניעוּת של היועץ המשפטי לממשלה או של אחרים מטיפול בנושא. ישנן שיטות עבודה מסודרות לשם כך. פרקליט המדינה ביחד עם גורמים אחרים, נדרשו באופן פרטני לבחון מצבים מעין אלה, כשהתעוררו. כך נעשה, וכך עוד יֵעשה, במידת הצורך.

לבסוף, לא למותר לציין, כי סוגיית ניגוד העניינים של היועץ המשפטי לממשלה בקשר לעיסוקו עם ראש הממשלה, על רקע ההיכרות ביניהם, נדונה בכמה הליכים משפטיים בעבר, שהצדדים הפנו והתייחסו אליהם. בבג"ץ 43/16 תנועת אומ"ץ אזרחים למען מינהל תקין וצדק חברתי ומשפטי נ' ממשלת ישראל (1.3.2016) נדונה השאלה העקרונית בדבר מינויו של היועץ הנוכחי, בין היתר על רקע כהונתו כמזכיר הממשלה. באותו עניין נקבע כי אין עילה לפסילה מוחלטת של היועץ הנוכחי מלהתמנות לתפקיד, ודי בהסדר ניגוד עניינים פרטני שייערך לו (ראו פסקאות 77­–80 לפסק הדין של השופט (כתוארו אז) ס' ג'ובראן). קביעה זו במישור העקרוני, אינה שוללת טענות קונקרטיות בדבר חשש לניגוד עניינים בסוגיות ספציפיות. אכן, טענות כאלו הועלו בקשר לעיסוקו בחקירותיו של ראש הממשלה – אולם נדחו (בג"ץ 4344/16 לוי נ' היועץ המשפטי לממשלה (9.3.2017)). נקבע כי מן ההכרעה בבג"ץ 43/16 עולה כי "ליועץ המשפטי ניתן לעסוק בכל נושא, לרבות כאלה שבהם היה מעורב כמזכיר הממשלה בכובע מקצועי. חזקה על היועץ המשפטי כי ימנע עצמו מטיפול במה שהיה מעורב בו באופן החורג מהתנהלות מקצועית כאמור, אך לא מצאנו דופי בהודעת משיבי המדינה בהקשר זה". עוד העיר בית המשפט לגופו של עניין, כי "מדובר במנגנונים רבי משתתפים, החל ביועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה ובכירי משרדיהם ועד לפרקליטים ולאנשי המשטרה העוסקים בחקירה ובליוויה. איננו סבורים כי בקלות יכולות להינתן החלטות שאינן ראויות ושקולות ו'לחמוק תחת הרדאר', המקצועי מזה והציבורי מזה". על בסיס נימוק דומה נדחתה גם עתירה שכוונה לעיסוקו של היועץ המשפטי לממשלה בחקירת רעייתו של ראש הממשלה (בג"ץ 88/18 משגב נ' היועץ המשפטי לממשלה מר אביחי מנדלבליט (16.1.2018)).

על הרקע הזה הוגשה העתירה דנן, שבה התבקש בית המשפט לקבוע כי חרף כל האמור לעיל, כניסתו של ניר חפץ לתמונה מטה את הכף לכיוון ניגוד העניינים. ברם, בית המשפט העליון סבר, על יסוד האמור לעיל, כי אין בכוחו של הקשר בין היועץ לבין חפץ – כפי שהוצג – כדי להטות את הכף.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס- נוסחה למיליון הראשון

עו"ד נועם קוריס: תקנון בחינם לאתר אינטרנט 


יום רביעי, 5 בספטמבר 2018

עו"ד נועם קוריס- סחר בנשק ויישאר במעצר בית עד תום ההליכים


עו"ד נועם קוריס- סחר בנשק ויישאר במעצר בית עד תום ההליכים
ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס: מפעיל אתר אינטרנט? - ערוץ 7

עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע

בית המשפט העליון הכריע לאחרונה בערר על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים (מ"ת 21938-07-18, כב' השופט א' רובין), לפיה נעצר העורר עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדו. טענתו העיקרית של הסנגור היא כי נכון להורות על שחרור העורר לחלופת מעצר הולמת, או לחילופין למעצר באיזוק אלקטרוני.

כתב האישום הוגש נגד העורר ושני נאשמים נוספים, והוא כולל שני אישומים. האישום הראשון עוסק בנאשם אחר, ואינו רלוונטי לענייננו. האישום השני עניינו סחר בנשק מסוג M16. בפועל, הקונה הפוטנציאלי היה סוכן.

שירות המבחן המליץ על שחרור העורר למעצר בית בתנאים מלאים. לדעת עורך התסקיר, רמת הסיכון הנשקפת מהעורר היא נמוכה-בינונית, והערבים שהוצעו ראויים. חלקו של העורר, כך נקבע על ידי בית המשפט המחוזי, נמוך מחלקם של המעורבים האחרים, והוא נעדר הרשעות קודמות.
עוד נועם קוריס ושות

על אף האמור, בית המשפט העליון קבע כי אן מקום להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי. כפי שציין בית משפט קמא, העורר היה פעיל בעסקה. הוא הציג את הנשק לסוכן המשטרתי, קידם את המכירה, הדגים כיצד הוא יורה ואף ניסה לתקן את הנשק כשהתברר שיש בו תקלה. יוצא שחלקו במכירת הנשק אינו עקיף אלא ישיר. לכן, על אף הנקודות לחיוב שצוינו על ידי הסנגור, האינטרס הציבורי מחייב זהירות טרם ישוחרר ממעצר מעורב באופן ישיר במכירת נשק מסוג M16. התנהגות לכאורה זו מלמדת על נכונות, אף אם בדרך עקיפה, לשלב ידיים עם גורמים שכתוצאה מכך שהנשק יגיע לידיהם הם עשויים לפגוע בצורה ממשית בציבור. אין הדבר אומר שיש להורות על מעצרו של כל נאשם שהוכח לכאורה כי הוא היה מעורב בעבירות נשק, אלא שבדיקת המכלול מלמדת שאין בכוחן של נקודות העושה שהציג הסנגור, לרבות עברו הנקי והמפקחים הנורמטיביים שהוצעו – לגבור על נסיבות המעשה. קשה לקבל כי מעורב בעבירות נשק באופן ישיר, ביודעו שתלוי ועומד נגדו כתב אישום, יכבד את תנאי השחרור לאורך זמן. בית המשפט המחוזי אף ציין בסיום החלטתו כי שקל את האפשרות של מעצר באיזוק אלקטרוני, אך הסתייג ממנה גם משום שניתן לקדם עסקאות נשק כאשר העורר שוהה בביתו.

סוף דבר, לא נראה כי טעה בית המשפט המחוזי באיזון בין האינטרס של העורר לבין האינטרס הציבורי. הערר נדחה.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

יום חמישי, 30 באוגוסט 2018

רשימה חלקית2 של החברות הבורסאיות נכון ליום 30.8.2018

חג'ג' אירופה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
עוד חגג,דרך מנחם בגין132, תל אביב
03-6081733
03-6081732
חג'ג' נדלן
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
הארבעה 30 מגדלי הארבעה, תל אביב
03-6081936
03-6952958
חד-אסף
ריאלי - תעשיה - מתכת ומוצרי בניה
ת"ד 493, עכו
04-9015000
04-9552230
חילן
הייטק - טכנולוגיה - שרותי מידע
מיטב 8, תל-אביב
03-6383333
03-6870088
חירון
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
דרך בן-צבי 20, תל-אביב
03-6825217
03-6824165
חלל תקשורת
ריאלי - מסחר ושרותים - תקשורת ומדיה
דרך מנחם בגין 7, רמת-גן
03-7551000
03-7551001
חממה סחר
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
מגדל צ'מפיון,ששת ימים 30, בני ברק
03-5195555
03-5107010
חמת
ריאלי - תעשיה - מתכת ומוצרי בניה
ת"ד 6555, אשדוד
08-8513817
08-8562679
חנן מור
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
הבנים 5, נס ציונה
08-9305959
08-9302930
חשמל
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - אנרגיה
נתיב האור 1, חיפה
04-8184700
04-8184710
טאואר
הייטק - טכנולוגיה - מוליכים למחצה
ת"ד 619, מגדל העמק
04-6506611
04-6547788
טבע
הייטק - ביומד - פארמה
ת"ד 3190, פתח-תקוה
03-9267267
03-9267519
טוגדר
הייטק - ביומד - פארמה
התעשיה 1, אשקלון
08-6721601
08-9945660
טופ מערכות
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
ת"ד 58184, תל-אביב
03-7667777
03-7667770
טיב טעם
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
צבי הנחל 1, אזור תעשיה, עמק חפר
04-6179048
04-6179441
טכנופלס ונצ'ר
הייטק - טכנולוגיה - השקעות בהייטק
מנחם בגין132,מרכז עזריאלי, תל-אביב
03-6074200
03-6074202
טלדור
הייטק - טכנולוגיה - שרותי מידע
הרוקמים 26, חולון
03-9298244
03-9298320
טלסיס
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
גרניט 5, פתח תקוה
03-7657666
03-6497407
טלרד נטוורקס
הייטק - טכנולוגיה - ציוד תקשורת
בת שבע 1, לוד
073-2467164
073-2467254
טמפו משקאות
ריאלי - תעשיה - מזון
גיבורי ישראל 2, נתניה
09-8630530
09-8630750
טן-חברה לדלק
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - אנרגיה
הצורן 8א, נתניה
09-9530122
09-9530156
יו.איי.אר.סי
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
עו"ד גרוס, מרכז עזריאלי 1, תל אביב
03-6074444
03-6074422
יואל
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
גרניט 8, קרית-אריה, פתח-תקוה
03-9229225
03-9229255
יוזר טרנד-ש
ריאלי - השקעה ואחזקות - חברות מעטפת
שמעון התרסי 43, תל אביב
03-6138484
03-6138585
יונט קרדיט-ש
ריאלי - השקעה ואחזקות - חברות מעטפת
המלאכה 6, חולון
052-2524288
072-2202161
יוניברסל מוטורס
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
המסגר 10, לוד
03-9534500
03-9526110
יוניטרוניקס
הייטק - טכנולוגיה - אלקטרוניקה ואופטיקה
ת"ד 300, נתב"ג
03-9778888
03-9778877
יעקובי קבוצה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
הפלדה 24, באר שבע
073-2534900
08-6274212
יצוא
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
ת"ד 29086, תל-אביב
03-5107476
03-5102786
ירושלים
פיננסי - בנקים - בנקים
ת"ד 2255, ירושלים
076-8096000
076-8096019
ירושלים הנפקות
פיננסי - בנקים - בנקים
הנגב 2, קרית שדה התעופה
076-8096000
076-8096019
ישפרו
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
יגאל אלון 98, תל-אביב
03-5672727
03-5672728
ישראל קנדה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
המנופים 2, הרצליה פיתוח
09-9549091
09-9518005
ישראמקו יהש
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
גרניט 8, קרית-אריה, פתח-תקוה
03-9229225
03-9229255
ישרוטל
ריאלי - מסחר ושרותים - מלונאות ותיירות
בית התעשיה, המרד 29, תל-אביב
03-5197777
03-5104646
ישרס
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
בית ישרס, הר סיני 3, תל-אביב
03-7130200
03-5606955
כהן פיתוח
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
אבא אבן 19, הרצליה פיתוח
09-8638444
09-8638577
כיטוב פארמה
הייטק - ביומד - ביוטכנולוגיה
מגדל עזריאלי,מנחם בגין132, תל אביב
03-9333121
03-5097196
כיל
ריאלי - תעשיה - כימיה, גומי ופלסטיק
מגדל המילניום, ארניא 23, תל-אביב
03-6844412
03-6844435
כלכלית ירושלים
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
תוצרת הארץ 7, תל אביב
03-9070000
03-9070090
כלל ביוטכנו
הייטק - ביומד - השקעות במדעי החיים
מרכז עזריאלי 3,מגדל משולש, תל אביב
03-6121616
03-6124545
כלל משקאות
ריאלי - תעשיה - מזון
דרך בגין132,מרכז עזריאלי3, תל אביב
03-6075777
03-6075131
כלל עסקי ביטוח
פיננסי - ביטוח - ביטוח
ראול ולנברג 36, תל-אביב
03-6387575
03-6397011
כללביט
פיננסי - ביטוח - ביטוח
ראול ולנברג 36, תל אביב
03-6387575
03-6397011
כן פייט ביופרמה
הייטק - ביומד - ביוטכנולוגיה
ברקת 10, קרית מטלון, פתח-תקוה
03-9241114
03-9249378
כנפיים
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
אבא הלל סילבר 12, רמת גן
03-6539999
03-6539977
כפרית
ריאלי - תעשיה - כימיה, גומי ופלסטיק
קיבוץ כפר עזה, ד"נ הנגב
08-6809845
08-6809846
כרמית
ריאלי - תעשיה - מזון
ההגנה 25, ראשון-לציון
03-9637000
03-9637001
לאומי
פיננסי - בנקים - בנקים
בית לאומי, יהודה הלוי 34, תל-אביב
076-8858111
076-8859732
להב
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
מדינת היהודים 89, הרצליה
09-9527700
09-8359108
לודזיה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
מרכז הטקסטיל, קויפמן 2, תל-אביב
03-5171346
03-5171345
לודן
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
ת"ד 3584, פתח-תקוה
03-9182000
03-9182022
לוזון נדל"ן
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
ירושלים 43, רעננה
09-9705500
09-9705517
לוזון קבוצה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
ירושלים 34, רעננה
09-9705500
09-9705517
לוינסקי עופר
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
שד' רוטשילד 74, תל אביב
03-5001500
03-5750780
לוינשטין הנדסה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
ת"ד 36710, תל-אביב
03-7100200
03-7100222
לוינשטין נכסים
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
דרך מנחם בגין 23, תל אביב
03-7100200
03-7100222
ליבנטל
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
שד' רוטשילד 74, תל אביב
03-6129988
03-5750780
לידר השקעות
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
בית פלטינום, ק' 18, הארבעה 21, תל-אביב
03-6845500
03-6845550
לייבפרסון
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
זרחין 13, בנין C, רעננה
074-7004001
074-7004990
לייטסטון
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
עו"ד שמעונוב,הארבעה 30, תל אביב
03-6111000
03-6733355
לכיש
ריאלי - תעשיה - מתכת ומוצרי בניה
אזור תעשיה חדש, ת"ד 105, שדרות
08-6891121
08-6899147
לסיכו
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
שדרות ירושלים 152, חולון
074-7500648
074-7500688
לפידות חלץ יהש
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
ברודצקי 19, תל-אביב
03-6417241
03-6417246
לפידות קפיטל
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
ברודצקי 19, תל-אביב
03-6417241
03-6417246
מבטח שמיר
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
מגדל אור A, הברזל 27, תל-אביב
03-7684949
03-6442099
מבני תעשיה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
תוצרת הארץ 7, תל אביב
03-9070000
03-9070190
מגדל ביטוח
פיננסי - ביטוח - ביטוח
אפעל 4, פתח-תקוה
076-8868962
03-9238988
מגדל ביטוח הון
פיננסי - ביטוח - ביטוח
אפעל 4, פתח תקוה
076-8868962
03-9238988
מגדל קרנות נאמנ
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
סעדיה גאון 26, תל אביב
03-5190498
03-5171804
מגדלי ים תיכון
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
דרך הים 5, גני תקוה
073-2266411
073-2266410
מגה אור
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
בית מגה אור, מושב שילת
08-9744880
08-9744898
מגוריט
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
דרך אבא הלל 12, רמת גן
03-5007577
03-9442727
מג'יק
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
הפלדה 5, אזור תעשיה חדש, אור יהודה
03-5389292
03-5389393
מדטכניקה
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
התנופה 7, פתח תקוה
03-9254040
03-9385809
מדיגוס
הייטק - ביומד - מכשור רפואי
ת"ד 3030, עומר
08-6466880
08-6466770
מדיוי תראפ
הייטק - ביומד - פארמה
התדהר 16, רעננה
09-7694601
09-7442446
מדיפאואר
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
פרל כהן צדק,מרכז עזריאלי, תל אביב
03-6073710
03-6073778
מדיקל קומפרשן-ש
ריאלי - השקעה ואחזקות - חברות מעטפת
האילן 12, אור עקיבא
04-6266630
04-6266640
מדלי קפיטל
פיננסי - שרותים פיננסיים - שרותים פיננסיים
אצל גולדפרב, יגאל אלון 98, תל אביב
03-6089999
03-6089909
מהדרין
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
מתחם "מבנה", בארות יצחק
03-9371300
03-9371303
מובייל מקס-ש
ריאלי - השקעה ואחזקות - חברות מעטפת
עו"ד קאשי, מנחם בגין 88, תל אביב
054-6663662
03-6244425
מודיעין יהש
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
מרכז עזריאלי 3,מגדל משולש, תל אביב
03-6075155
03-6075684
מויניאן לימיטד
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אצלגרוס, מרכז עזריאלי 1, תל-אביב
03-6074444
03-6074422
מור השקעות
פיננסי - שרותים פיננסיים - שרותים פיננסיים
בן גוריון 2, רמת גן
03-7554949
03-7554950
מזור רובוטיקה
הייטק - ביומד - מכשור רפואי
שחם 5, קיסריה
04-6187101
04-6187111
מזרחי טפחות
פיננסי - בנקים - בנקים
ז'בוטינסקי 7, רמת-גן
03-7559720
03-7559923
מזרחי טפחות הנפ
פיננסי - בנקים - בנקים
ז'בוטינסקי 7, רמת גן
03-7559017
03-7559195
מטומי
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
הנחושת 6, תל אביב
077-3606010
077-3606100
מטעי הדר
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אבן גבירול 68, תל-אביב
03-6916287
03-6957391
מטריקס
הייטק - טכנולוגיה - שרותי מידע
אבא אבן 3, הרצליה
09-9598810
09-9598050
מידאס השקעות
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
ראול וולנברג 2, תל אביב
03-7684150
03-7684153
מיחשוב ישיר קב
הייטק - טכנולוגיה - שרותי מידע
העמל 1, פארק אפק, ראש העין
03-9767536
03-9767544
מיטב דש השקעות
פיננסי - שרותים פיננסיים - שרותים פיננסיים
ששת הימים 30, בני ברק
03-7903000
03-5169001
מיטרוניקס
הייטק - טכנולוגיה - אלקטרוניקה ואופטיקה
קיבוץ יזרעאל, ד.נ. יזרעאל
04-6598111
04-6522485
מיי סייז
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
בנין יוניטרוניקס, הערבה 3, קרית שדה התעופה
03-6009030
03-6009040
מיקרומדיק
הייטק - ביומד - השקעות במדעי החיים
ביו לייט, קרית עתידים 7, תל אביב
073-2753450
073-2753451
מיקרונט
הייטק - טכנולוגיה - ציוד תקשורת
המצודה 27, אזור
03-5584884
03-5584885
מירלנד
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
שטיינמץ ושות',מנחם בגין37, תל אביב
03-5670100
03-5670101
מישורים
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
מצדה 7, בני ברק
03-7217800
03-7217801
מכון חקר אנטרנט
הייטק - טכנולוגיה - השקעות בהייטק
עו"ד מיתר,דרך אבא הלל 16, רמת גן
03-6103100
03-6103111
מלונות הכשרה
ריאלי - מסחר ושרותים - מלונאות ותיירות
קריניצי 1, רמת-גן
03-6754555
03-7962226
מליבו אינווסט.
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אצל מליבו ישראל,הארבעה 21, תל אביב
03-6803508
03-6803590
מליסרון
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
בית מרכזים 2001,אבא אבן 1, הרצליה פיתוח
09-9525555
09-9540893
מלם תים
הייטק - טכנולוגיה - שרותי מידע
מרטין גהל 7, קרית-אריה, פתח-תקוה
03-9278300
03-9278203
ממן
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
ת"ד 58, נמל תעופה בן-גוריון
03-9715300
03-9721733
מן הגורן
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
הקריה לתעשיות מדע, ת"ד 45029, ירושלים
02-5888222
02-5827785
מנדלסון תשתיות
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
המעפילים 5, קרית אתא
04-8464941
04-8464707
מנורה מב הון
פיננסי - ביטוח - ביטוח
ז'בוטינסקי 23, רמת גן
03-7107801
03-7107633
מנורה מב החזקות
פיננסי - ביטוח - ביטוח
ז'בוטינסקי 23, רמת גן
03-7107801
03-7107633
מניבים ריט
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
האשל 2, קיסריה
072-2506090
072-2506190
מנרב
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
הבושם 3, אזור תעשיה, אשדוד
08-8516262
08-8521295
מנרב פרויקטים
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
הבושם 3, אשדוד
מעברות
ריאלי - תעשיה - מזון
09-8984101
09-8985590
מצלאוי
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
משה אביב 1, אור יהודה
03-5339212
03-5338437
מקסימה
ריאלי - תעשיה - כימיה, גומי ופלסטיק
אזור תעשיה צפוני 10, אשדוד
073-2188666
073-2188766
מר
ריאלי - תעשיה - חשמל
הצורף 5, אזור תעשיה, חולון
03-5572555
03-5567904
מרחביה אחזקות
הייטק - ביומד - השקעות במדעי החיים
אצל עו"ד ארם, מצדה 7, בני ברק
03-5788770
077-4701479
מרכנתיל הנפקות
פיננסי - בנקים - בנקים
דרך מנחם בגין 125, תל-אביב
076-8044895
076-8044243
נאוויטס מימון
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
שד' אבא אבן 12, הרצליה
09-7883680
09-7883687
נאוויטס פטרו
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
שד' אבא אבן 12, הרצליה
09-7883680
09-7883687
נאוי
פיננסי - שרותים פיננסיים - שרותים פיננסיים
נחמני 14, תל אביב
03-5102585
03-5161505
נאוסיטי
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
כורזין 1, גבעתיים
03-5712525
03-5712527
נבידאה
הייטק - ביומד - ביוטכנולוגיה
פרל כהן עו"ד,עזריאלי1ק18', תל אביב
03-6073777
03-6073778
נובה
הייטק - טכנולוגיה - מוליכים למחצה
ת"ד 266, רחובות
073-2295600
08-9407776
נובולוג
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
המעיין 55, מודיעין-מכבים-רעות
08-6604400
08-6404404
נובל אסטס
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
יו.אס רייל אסטייט,אבא הלל, רמת גן
03-6123939
03-6125030
נורסטאר החזקות
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
עו"ד ברנדויין,אבא הלל סילבר 16, רמת-גן
03-6103100
03-6103111
נטו אחזקות
ריאלי - תעשיה - מזון
האומן 5, אזור תעשיה, קרית-מלאכי
08-8608585
08-8503086
נטו מלינדה
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
מאיר עזרא 5, קריית מלאכי
08-8608500
08-8503086
ניו הוריזון
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
מנחם בגין 7, קומה 27, רמת גן
03-7549599
03-7549588
נייס
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
זרחין 13, רעננה
09-7753777
03-7753379
נייר חדרה
ריאלי - תעשיה - עץ, נייר ודפוס
ת"ד 142, חדרה
04-6349405
04-6339740
ניסן
ריאלי - תעשיה - עץ, נייר ודפוס
הרוגי המלכות 11, תל-אביב
03-6471615
03-6470293
נכסים ובנין
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
יגאל אלון 98, תל-אביב
03-5672777
03-5672776
נמלי ישראל
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
דרך מנחם בגין 74, תל אביב
03-5657905
03-5617142
נמקו ריאלטי
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אצל יואסאי,דרך אבא הלל 16, רמת גן
03-6123939
03-6125030
ננו דיימנשן
הייטק - טכנולוגיה - אלקטרוניקה ואופטיקה
אילן רמון 2, נס ציונה
073-7509142
073-7509421
נפטא
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
גרניט 8, קרית-אריה, פתח-תקוה
03-9228225
03-9229255
נץ קבוצה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אבא הלל 12, רמת גן
03-7362511
03-7362505
נקסט ג'ן-ש
ריאלי - השקעה ואחזקות - חברות מעטפת
דרך מנחם בגין 132, ק' 23, תל אביב
09-9500555
077-3180015
נקסטקום
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
כפר יהושע 36, כפר יהושע
073-2320200
04-9830797
נתיבי הגז
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
קרית עתידים,מגדל עתידים 8, תל-אביב
03-6270400
03-5611320
נתנאל גרופ
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
סוקולוב 48, חולון
03-5059998
03-5012276
סאותרן פרופרטיס
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
עו"ד שמעונוב,הארבעה 30, תל אביב
03-6111000
03-6133355
סאטקום מערכות
ריאלי - מסחר ושרותים - תקשורת ומדיה
יגיע כפיים 21, פתח-תקוה
03-9255000
03-9217938
סאמיט
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אנדרי סחרוב 3, חיפה
04-8408091
04-8408092
סאני אלקטרוניקה
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
אצל לפידות, ברודצקי 19, תל אביב
03-6417241
03-6417246
סאני תקשורת
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
הרכבת 8, פתח תקוה
03-9057701
03-9314422
סאנפלאואר
הייטק - טכנולוגיה - קלינטק
אריאל שרון 4, גבעתיים
03-3770011
03-7524457
סאפיינס
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
הרוקמים 26, עזריאלי סנטר, חולון
03-7902000
03-7902942
סודהסטרים
ריאלי - תעשיה - מזון
גלבוע 280, קרית שדה תעופה, לוד
03-9762323
03-9736673
סולגרין
הייטק - טכנולוגיה - קלינטק
רוטשילד 107, תל אביב
054-2107305
03-7778444
סומוטו
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
הברזל 10, תל אביב
073-2300100
073-2300139
סטרוברי
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
פישר בכר-עו"ד,דניאל פריש3, תל אביב
03-6944194
03-6944195
סטרווד ווסט
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אצל פישר בכר,דניאל פריש 3, תל אביב
03-6944249
03-6944157
סיאי
הייטק - טכנולוגיה - אלקטרוניקה ואופטיקה
ת"ד 147, מגדל-העמק
04-6448888
04-6543570
סייפ-טי גרופ
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
שדרות אבא אבן 8, הרצליה
09-8666110
073-7694952
סיירן
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
המנופים 10, הרצליה פיתוח
09-8636888
09-8636863
סילברסטין נכסים
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אצל פישר בכר-דניאל פריש 3, תל-אביב
03-6944249
03-6944157
סים קומרשייל
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
גרוס,מרכז עזריאלי 1,ק'40, תל-אביב
03-6074444
03-6074422
סינאל מלל
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
ת"ד 142, יוקנעם עילית
04-9596777
04-9890484
סלע קפיטל נדל"ן
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
ז'בוטינסקי 7, רמת גן
03-5759222
03-6131659
סלקום
ריאלי - מסחר ושרותים - תקשורת ומדיה
הגביש 10, נתניה
052-9989595
09-8607986
סנו
ריאלי - תעשיה - כימיה, גומי ופלסטיק
אזור תעשיה, נוה נאמן ב' 10, הוד-השרון
09-7473222
09-7473233
ספאנטק
ריאלי - תעשיה - עץ, נייר ודפוס
ת"ד 3328, טבריה עלית
04-6758100
04-6372370
ספיר קורפ
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
מנחם בגין 52, תל אביב
03-7763555
03-7763560
ספנסר אקוויטי
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אצל יואסאי,דרך אבא הלל 16, רמת-גן
03-6123939
03-6125030
ספרינג
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
החרש 4, הוד השרון
073-2003000
057-7970848
סקופ
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
פארק תעשיות ראם, ת"ד 3, בני עייש
08-8631000
08-8631020
סקייליין
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אצל מישורים, מצדה 7, בני ברק
03-7217800
03-7217801
עדיקה סטייל
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
יונה קרמניצקי 3, תל-אביב
03-5029711
03-5029721
עזריאלי קבוצה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
מרכז עזריאלי 1, תל אביב
03-6081400
03-6081380
עילדב השקעות
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
אחד העם 48, תל אביב
03-5644717
03-5644716
על בד
ריאלי - תעשיה - עץ, נייר ודפוס
משואות יצחק, ד"נ שדה גת
08-8607222
08-8501102
עמידר
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
הרוקמים 26, חולון
03-6391653
03-6931564
עמיר שיווק
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
צבי הנחל פינת הראשונים, עמק חפר
04-6120200
04-6322255
ענבר גרופ
פיננסי - שרותים פיננסיים - שרותים פיננסיים
דרך מנחם בגין 52, תל אביב
03-7914455
03-7914464
ערד
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
בית ישרס, הר סיני 3, תל-אביב
03-7130200
03-5606955
עשות
ריאלי - תעשיה - מתכת ומוצרי בניה
עזרא יסודי 2, אזור תעשיה, אשקלון
08-6721606
08-6755198
פוינטר טלוקיישן
הייטק - טכנולוגיה - ציוד תקשורת
המלאכה 14, ראש העין
03-5723111
03-5723100
פולאר השקעות
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
היצירה 3, רמת גן
03-7650800
03-6440662
פוליגון
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
גרניט 8, פתח-תקוה
03-9229225
03-9229255
פועלים
פיננסי - בנקים - בנקים
ת"ד 27, תל-אביב
03-5673333
03-5674576
פועלים אי.בי.אי
פיננסי - שרותים פיננסיים - שרותים פיננסיים
מגדל שלום, אחד העם 9, ק' 26, תל-אביב
03-5193414
03-5175414
פועלים הנפקות
פיננסי - בנקים - בנקים
שד' רוטשילד 50, תל-אביב
03-7144612
03-7145424
פוקס
ריאלי - תעשיה - אופנה והלבשה
איירפורט-סיטי, חרמון 6, נתב"ג
03-9050100
03-9050200
פורמולה ויז'ן
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
השקמה 1, סביון
03-7343100
03-7367770
פורמולה מערכות
הייטק - טכנולוגיה - שרותי מידע
הפלדה 5, אור יהודה
03-5389487
03-5389625
פורסייט
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
גולדה מאיר 7, נס ציונה
077-9709030
077-9709031
פז נפט
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - אנרגיה
יורו-פארק בנין הולנד 4, קיבוץ יקום
09-8631103
09-8931320
פטרוטקס יהש
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
המנופים 1, הרצליה
09-9734700
09-9734701
פטרוכימיים
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - אנרגיה
ראול ולנברג 20, תל-אביב
03-6955559
03-6964111
פי.אל.טי פיננס
פיננסי - שרותים פיננסיים - שרותים פיננסיים
אריה שנקר 14, הרצליה
073-2717500
073-2717517
פיבי
פיננסי - בנקים - בנקים
ה' באייר 4, תל-אביב
03-6950649
03-6091753
פייטון
ריאלי - תעשיה - חשמל
העבודה 3, נס ציונה
03-9616601
03-9616677
פיסיבי טכנ
הייטק - טכנולוגיה - אלקטרוניקה ואופטיקה
ת"ד 631, אזור תעשיה ישן, מגדל העמק
04-6544300
04-6542764
פלאזה סנטרס
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
PRINS HENDRIKADDE 48S, AMSTERDAM 1012AC
31203449560
31203449561
פלוריסטם
הייטק - ביומד - ביוטכנולוגיה
מרכז תעשיות מדע, בנין 5, חיפה
074-7107171
074-7107172
פלסאון תעשיות
ריאלי - תעשיה - כימיה, גומי ופלסטיק
קיבוץ מעגן מיכאל, ד"נ מנשה
04-6394711
04-6243227
פלסטו קרגל
ריאלי - תעשיה - כימיה, גומי ופלסטיק
ליסבון 12, שדרות
08-6624333
08-6624354
פלסטופיל(ש)
ריאלי - תעשיה - כימיה, גומי ופלסטיק
04-9598800
04-9894250
פלרם
ריאלי - תעשיה - כימיה, גומי ופלסטיק
קיבוץ רמת-יוחנן, דאר כפר מכבי
04-8459900
04-8444012
פמס
ריאלי - תעשיה - אופנה והלבשה
אימבר 27, קרית-אריה, פתח-תקוה
03-9223206
03-9225427
פנטזי נטוורק
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
אבא הילל סילבר 7, רמת גן
052-2593323
03-6090620
פנינסולה
פיננסי - שרותים פיננסיים - שרותים פיננסיים
יהודה לוי 48, תל אביב
03-5650100
03-5650121
פננטפארק
פיננסי - שרותים פיננסיים - שרותים פיננסיים
אצל גולדפרב, יגאל אלון 98, תל אביב
03-6089850
03-6089135
פסגות דולרית
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
פסגות בית השק',אחד העם 14, תל אביב
073-7968848
03-6178471
פסגות מדדים
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
פסגות בית השק',אחד העם 14, תל אביב
073-7968848
03-6178471
פסגות מוצרי מדד
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
פסגות בית השק',אחד העם 14, תל-אביב
073-7968848
03-6178471
פסגות מוצרי מטח
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
פסגות בית השק',אחד העם 14, תל אביב
073-7968848
03-6178471
פסגות מטבעות
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
פסגות בית השק',אחד העם 14, תל אביב
03-7968848
03-7968628
פסגות מטח
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
פסגות בית השק',אחד העם 14, תל-אביב
073-7968848
03-6178471
פסגות קרנות מדד
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
פסגות רבעוני
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
פסגות בית השק',אחד העם 14, תל אביב
073-7968848
03-6178471
פסגות תעודות סל
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
פסגות בית השק',אחד העם 14, תל-אביב
073-7968848
03-6178471
פרוטאולוג'יקס-ש
ריאלי - השקעה ואחזקות - חברות מעטפת
אצל דולומיט, המנופים 8, הרצליה
072-2220930
072-2220952
פרוטליקס
הייטק - ביומד - ביוטכנולוגיה
סנונית 2, פארק המדע, כרמיאל
04-9889488
04-9889489
פרוטרום
ריאלי - תעשיה - מזון
המנופים 2, הרצליה
09-9603800
09-9603826
פרטנר
ריאלי - מסחר ושרותים - תקשורת ומדיה
ת.ד. 435, ראש העין
054-7814190
054-7814193
פריגו
הייטק - ביומד - פארמה
פישר בכר חן דניאל פריש 3, תל אביב
03-6944194
03-6912948
פרידנזון
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
ת"ד 10441, מפרץ חיפה
04-8416266
04-8418864
פריון נטוורק
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
הרוקמים 26, חולון
073-3981000
03-6445502
פריורטק
הייטק - טכנולוגיה - אלקטרוניקה ואופטיקה
ת"ד 631, אזור תעשיה, מגדל העמק
04-6544300
04-6544322
פרשקובסקי
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
מוטי קינד 10, רחובות
03-9561889
03-9561831
פתאל אירופה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
יגאל אלון 94, תל-אביב
03-6081888
03-6081880
פתאל החזקות
ריאלי - מסחר ושרותים - מלונאות ותיירות
יגאל אלון 94, תל אביב
03-6081888
03-6081880
צאם
ריאלי - תעשיה - מזון
הברזל 1, תל אביב
04-9114450
04-6987494
צ'וזן נכסים
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אצל פישר בכר,דניאל פריש 3, תל אביב
03-6944249
03-6944157
צור
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
אפעל 35, פתח-תקוה
03-6251400
03-9191911
צירון בתי זיקוק
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
אבא אבן 10, הרצליה
09-9726000
09-9726001
צמח המרמן
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
התעשייה 47, נשר
04-9049999
04-8214724
צרפתי
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
בית צרפתי, הרצל 91, ראשון-לציון
03-9673336
03-9660453
קדימהסטם
הייטק - ביומד - ביוטכנולוגיה
ספיר פנחס 7, נס ציונה
073-7971600
08-9100698
קו מנחה
ריאלי - מסחר ושרותים - תקשורת ומדיה
יד חרוצים 12, תל-אביב
03-6388222
03-6388207
קווינקו
ריאלי - מסחר ושרותים - מלונאות ותיירות
בר כוכבא 16, בני ברק
03-7566555
03-7566500
קווליטאו
הייטק - טכנולוגיה - מוליכים למחצה
גולדה מאיר 7, נס-ציונה
08-9404427
08-9404516
קולפלנט אחזקות
הייטק - ביומד - ביוטכנולוגיה
ספיר 3, נס ציונה
073-2325600
073-2325602
קומפיוגן
הייטק - ביומד - ביוטכנולוגיה
הרוקמים 26, בנין D, חולון
03-7658585
03-7658555
קופיקס גרופ
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
זרחין 10, רעננה
09-9733150
09-9733151
קופרליין
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
עו"ד שמעונוב,הארבעה 30, תל אביב
03-6111000
03-6133355
קורנרסטון
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אצל גולדפרב, יגאל אלון 98, תל-אביב
03-6089816
03-6089885
קייביאס אסאואר
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
עו"ד שמעונוב,הארבעה 30, תל אביב
03-6111000
03-6133355
קליין קבוצה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
גולדפרב-עו"ד,יגאל אלון 98, תל אביב
03-6089999
03-6089909
קליל
ריאלי - תעשיה - מתכת ומוצרי בניה
אזור תעשיה מזרחי, ת"ד 659, כרמיאל
04-9900200
04-9900255
קמהדע
הייטק - ביומד - ביוטכנולוגיה
הולצמן 2, רחובות
08-9406472
08-9406473
קמטק
הייטק - טכנולוגיה - מוליכים למחצה
האריג 7, מגדל העמק
04-6048100
04-6048300
קמן קפיטל-ש
ריאלי - השקעה ואחזקות - חברות מעטפת
שנקר 1, הרצליה
077-9987271
077-5558917
קנון הולדינגס
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
גורניצקי, שד' רוטשילד 45, תל-אביב
03-7109191
03-5606555
קסטרו
ריאלי - תעשיה - אופנה והלבשה
אורט ישראל 31, בת-ים
03-5554555
03-5554553
קסם ג'מבו
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
אפעל 25, פתח תקוה
03-7536890
03-7532030
קסם דולר
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
אפעל 25, פתח תקוה
03-7536890
03-7532030
קסם מטבעות
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
אפעל 25, פתח תקוה
03-7536890
03-7532030
קסם סל ומוצרים
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
אפעל 25, פתח תקוה
03-7536890
03-7532030
קסם קרנות נאמנו
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
אפעל 25, פתח תקוה
03-7532095
03-7536640
קסניה
הייטק - טכנולוגיה - השקעות בהייטק
יגאל אלון 76, תל אביב
09-9575259
02-6257083
קפיטל פוינט
הייטק - ביומד - השקעות במדעי החיים
מגדלי עזריאלי 1, ק' 22, תל-אביב
03-6070320
03-6070323
קרדן אן.וי.
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
אצל קרדן,דרך מנחם בגין 154,ק'4,   תל-אביב
03-6083444
03-6083434
קרדן ישראל
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
דרך מנחם בגין 154, תל-אביב
03-6083444
03-6083434
קרדן נדל"ן
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
דרך מנחם בגין 154, תל אביב
03-6891200
03-6911661
קרור
ריאלי - תעשיה - מזון
לינקולן 20, תל-אביב
03-5689200
03-5689222
קרסו מוטורס
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
מרכז לוגיסטי פארק ראם, בני עי'ש
08-8631111
08-8631556
קשרי תעופה
ריאלי - מסחר ושרותים - מלונאות ותיירות
נירים 2, תל-אביב
03-5209000
03-6388811
ראלקו
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
המצודה 31, אזור
03-6508282
03-6508281
רבד
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
בית פלטינום, הארבעה 21, תל-אביב
03-6236161
03-6236162
רבוע כחול נדל"ן
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, תל אביב
03-9282675
03-9282402
רבל
ריאלי - תעשיה - כימיה, גומי ופלסטיק
הקוצר 11, באר שבע
08-9521100
08-9521019
רגנסי(ש)
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
הארבעה 30 מגדלי הארבעה, תל אביב
03-6081936
03-6952958
רדהיל ביופארמה
הייטק - ביומד - ביוטכנולוגיה
הארבעה 21, תל אביב
03-5413131
03-5413144
רובוגרופ
הייטק - טכנולוגיה - אלקטרוניקה ואופטיקה
המלאכה 13, פארק אפק, ראש-העין
03-9004111
03-9030994
רוטשטיין
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
הסיבים 49, פתח תקוה
073-2555444
073-2555445
ריט 1
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
הנחושת 6, תל אביב
03-7686700
03-7686710
רילייטד
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
גולדפרב, יגאל אלון 98, תל אביב
03-6089796
03-6089135
רימוני
ריאלי - תעשיה - כימיה, גומי ופלסטיק
צלע ההר 27, מודיעין
08-6605050
153-86605050
רכבת ישראל
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
יוספטל 1, לוד
08-6533846
1.53087E+11
רם און
ריאלי - תעשיה - כימיה, גומי ופלסטיק
מושב רם און, ד"נ גלבוע
04-6499857
04-6499635
רמות בעיר
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
החלוץ 25, רמת השרון
03-6203006
03-6203007
רמי לוי
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
האומן 15, ירושלים
02-6481843
02-6331274
רני צים
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אודם 11, פתח תקוה
073-7962559
03-6096000
רפק
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
בית אינטרגאמא,מאיר אריאל6, נתניה
03-6979700
03-6979701
רציו יהש
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
יהודה הלוי 85, תל-אביב
03-5661338
03-5661280
רציו מימון
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
יהודה הלוי 85, תל-אביב
03-5661338
03-5661280
רציו פטרוליום
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
יהודה הלוי 85, תל אביב
03-5661338
03-5661280
רקח
הייטק - ביומד - פארמה
המלאכה 30, חולון
03-5581233
03-5565919
שגריר רכב
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
הנפח 8, חולון
03-5578877
03-5581377
שוהם ביזנס
פיננסי - שרותים פיננסיים - שרותים פיננסיים
היין 4, זכרון יעקב
04-9070111
04-9070112
שופרסל
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
שמוטקין בנימין 30, ראשון-לציון
03-9481727
03-9480917
שטראוס גרופ
ריאלי - תעשיה - מזון
הסיבים 49, פתח תקוה
03-6752499
03-6752279
שיכון ובינוי
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
הירדן 1א, איירפורט סיטי, לוד
03-6301111
03-6301595
שלא"ג תעשיות
ריאלי - תעשיה - עץ, נייר ודפוס
ד.נ. גליל עליון, קיבוץ שמיר
04-6947856
04-6949278
שלמה החזקות
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
קרית שלמה, ניר צבי
08-9191111
08-9190988
שלמה נדלן
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
קרית שלמה, ניר צבי
08-9191600
08-9190976
שמן נפט וגז-ש
ריאלי - השקעה ואחזקות - חברות מעטפת
סבג אמיגה,מנחם בגין 144א, תל אביב
03-7615000
03-7615020
שמן תעשיות
ריאלי - תעשיה - מזון
ת"ד 136, חיפה
04-8604600
04-8622555
שניב
ריאלי - תעשיה - עץ, נייר ודפוס
בצלאל 35, אופקים
08-9908247
08-9960859
שנפ
ריאלי - תעשיה - חשמל
שכטרמן 22, נתניה
09-8606155
09-8619069
שפיר הנדסה
ריאלי - תעשיה - מתכת ומוצרי בניה
ברקת 12, פתח תקוה
03-9169500
03-9169600
שפע ימים
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
אצל שפע ימים, הרצל 90, נתניה
09-8331999
09-8619171
תאת טכנולוגיות
ריאלי - תעשיה - חשמל
ת"ד 80, גדרה
08-8628500
08-8621511
תדאה
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
מדינת היהודים 85, הרצליה
09-9602010
09-9569081
תדיר גן
ריאלי - תעשיה - מתכת ומוצרי בניה
אזור תעשיה אלון תבור, עפולה
073-2267300
04-6426222
תדיראן הולדינגס
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
אלכסנדר ינאי 1, פתח תקוה
03-9283372
03-9283336
תיא השקעות
ריאלי - מסחר ושרותים - תקשורת ומדיה
דרך מנחם בגין 11, רמת גן
03-7549944
03-7549945
תיגבור-מאגר כא
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
אבא הלל סילבר 14, בית עוז, רמת גן
03-5762120
03-5762100
תכלית אינדקססל
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
מגדל צ'מפיון,ששת הימים 30, בני ברק
03-7904416
03-7904481
תכלית גלובל
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
מגדל צ'מפיון,ששת הימים 30, בני ברק
03-7904416
03-7904481
תכלית דולר
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
מגדל צ'מפיון,ששת הימים 30, בני ברק
03-7904416
03-7904481
תכלית מדדים
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
ששת הימים 30 מגדל צ'מפיון, בני ברק
03-7903000
03-5169001
תכלית מורכבות
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
מגדל צ'מפיון,ששת הימים 30, בני ברק
03-7904416
03-7904481
תכלית מטבעות
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
מגדל צ'מפיון,ששת הימים 30, בני ברק
03-7904416
03-7904481
תכלית סל
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
מגדל צ'מפיון,ששת הימים 30, בני ברק
03-7904416
03-7904481
תכלית פקדונות
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
מגדל צ'מפיון,ששת הימים 30, בני ברק
03-7904416
03-7904481
תמדא-ש
ריאלי - השקעה ואחזקות - חברות מעטפת
יד חרוצים 7, תל אביב
054-3362942
072-2732065
תמר פטרוליום
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
גלגלי הפלדה 11, הרצליה
074-7044779
074-7044762
תנופורט
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
יגאל אלון 94, תל אביב
03-3038555
03-6254461
תעוזה
הייטק - טכנולוגיה - השקעות בהייטק
בית דירן,ק' ג,שד' ההסתדרות 49, חיפה
04-8728788
04-8729393
תעשיה אוירית
הייטק - טכנולוגיה - ביטחוניות
נתב"ג, לוד
03-9358562
03-9354267
תפן
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
מנחם בגין 5, בית דגן
03-9775151
03-9775152
תפרון
ריאלי - תעשיה - אופנה והלבשה